Türkiye'nin en iyi forumuna hoş geldiniz!

En aktif ve güncel Türkçe foruma kayıt olarak en samimi dostluklara adım atın ve her gün büyüyen forumumuzda yerinizi şimdiden alın. Haydi, ne duruyorsunuz? :)

Aramıza katıl
277
üye
42146
mesaj

İsa'nın Soy Ağacı?

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Konuyu Başlatan
MATTA İncili, İsa'nın Soy ağacı...:

İNCİL
MATTA-BAP1

1.İBRAHİM oğlu, Davud oğlu, İsa Mesihin nesebinin kitabıdır. İbrahim İshakın babası idi;
2.İshak Yakubun babası idi; Yakub Yahuda ve kardeşlerinin babası idi;
3. Yahuda Tamardan doğan Perets ve Zerahın babası idi; Perets Hetsronun babası idi; Hetsron Ramın babası idi;
4. Ram Amminadabın babası idi; Amminadab Nahşonun babası idi; Nahşon Salmonun babası idi;
5. Salmon Rahabdan doğan Boazın babası idi; Boaz Ruttan doğan Obedin babası idi; Obed Yessenin babası idi;
6. Yesse kıral Davudun babası idi. Davud Uriyanın karısından olan Süleymanın babası idi;
7. Süleyman Rehoboamın babası idi; Rehoboam Abiyanın babası idi; Abiya Asanın babası idi;
8. Asa Yehoşafatın babası idi; Yehoşafat Yoramın babası idi; Yoram Uzziyanın babası idi;
9. Uzziya Yotamın babası idi; Yotam Ahazın babası idi; Ahaz Hizkiyanın babası idi;
10. Hizkiya Manassenin babası idi; Manasse Amonun babası idi; Amon Yoşiyanın babası idi;
11. Yoşiya Babile sürgünlük zamanında doğan Yekonya ve kardeşlerinin babası idi.
12. Yekonya Babile sürgünlükten sonra doğan Şealtielin babası idi; Şealtiel Zerubbabelin babası idi;
13. Zerubbabel Abiudun babası idi; Abiud Elyakimin babası idi; Elyakim Azorun babası idi;
14. Azor Sadokun babası idi; Sadok Ahimin babası idi; Ahim Eliudun babası idi;
15. Eliud Eleazarın babası idi; Eleazar Mattanın babası idi; Mattan Yakubun babası idi;
16. Yakub Meryemin kocası Yusufun babası olup, Meryemden de Mesih denilen İsa doğdu.
17. İmdi, İbrahimden Davuda kadar olan nesiller on dört nesildir; Davuddan Babile sürgünlüğe kadar on dört nesildir; ve Babile sürgünlükten Mesihe kadar on dört nesildir.
18. İsa Mesihin doğması da şöyle oldu: anası Meryem Yusufa nişanlanmış olduğu halde, buluşmalarından önce Ruhülkudüsten gebe olduğu anlaşıldı.
19. Nişanlısı Yusuf, salih bir adam olup onu âleme rüsvay etmek istemiyerek, gizlice boşamak niyetinde idi.
20. Fakat bunları düşünürken, işte, Rabbin meleği ruyada ona görünüp dedi: Sen, Davud oğlu Yusuf, Meryemi kendine karı olarak almaktan korkma; çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhülkudüstendir.
21. Ve bir oğul doğuracaktır; ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmını günahlarından kurtaracak olan odur.
22. İmdi, peygamber vasıtası ile RAB tarafından söylenen:
23. "İşte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, Ve onun adını İmmanuel koyacaklar;" — bu da, Allah bizimledir, diye tercüme olunur — sözü yerine gelsin diye, hep bunlar vaki oldu.
24. Yusuf uykusundan uyandı, Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı;
25. ve karısını yanına alıp bir oğul doğuruncıya kadar onu bilmedi; ve çocuğun adını İsa koydu.

Bu ayetlere göre listelenmiş hali aşağıdadır...
MATTA İNCİLİ SOY AĞACI
SIRA-BABA----------OĞUL----------DURUM

1---- İBRAHİM-------- İshak
2---- İSHAK----------- Yakup
3---- YAKUP-----------Yahuda
4---- YAHUDA---------Ram
5---- RAM-------------Amminadab
6---- AMMİNADAB-----Nahşon
7---- NAHŞON---------Salmon
8---- SALMON---------Boaz
9---- BOAZ------------Obed
10--- OBED------------Davud
11--- DAVUD----------Süleyman
12--- SÜLEYMAN------Rehoboam
13--- REHOBOAM-----Abiya
14--- ABİYA-----------Asa
15--- ASA--------------Yehoşafat
16--- YEHOŞAFAT-----Yoram
17--- YORAM----------Uzziya
18--- UZZİYA----------Yotam
19--- YOTAM----------Ahaz
20--- AHAZ ------------Hizkiya
21--- HİZKİYA---------Manasse
22--- MANASSE--------Amon
23--- AMON------------Yoşiya
24--- YOŞİYA----------Yekonya--------Sürgün
25--- YEKONYA---------Şealtiel--------Sügün Son
26--- ŞEALTİEL---------Zerubbabel
27--- ZERUBBABEL----Abiud
28--- ABİUD------------Elyakim
29--- ELYAKİM---------Azor
30--- AZOR-------------Sadok
31--- SADOK-----------Ahim
32--- AHİM-------------Eliud
33--- ELİUD------------Eleazar
34--- ELEAZAR---------Mattan
35--- MATTAN----------Yakup
36--- YAKUP------------Yusuf
37---YUSUF------------İsa
38--- İSA

Ayet ne diyor...:
17.İmdi, İbrahimden Davuda kadar olan nesiller on dört nesildir; Davuddan Babile sürgünlüğe kadar on dört nesildir; ve Babile sürgünlükten Mesihe kadar on dört nesildir.

İbrahimden Davuda kadar olan nesiller on dört nesildir : Oysaki İbrahim dahil Davud hariç 10 NESİL !

Davuddan Babile sürgünlüğe kadar on dört nesildir...….: Davud dahil, sürgündeki Yoşiya dahil 14 nesil kabul edilebilir ( ikisi de dahil olduğu için şüpheli)

Babile sürgünlükten Mesihe kadar on dört nesildir...…….: Sürgünden sonraki Yekonya dahil, İsa dahil 14 nesil, bu da kabul edilebilir...

*İbrahim'den Davud'da kadarki eksik olan 4 nesil nerede...?
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Konuyu Başlatan
LUKA İncili İsa'nın soy ağacı...:

İNCİL
LUKA-BAP3

22. ve Ruhülkudüs, bedenleşmiş bir surette, güvercin gibi, onun üzerine indi, ve gökten: Sen benim sevgili Oğlumsun, senden razıyım, diye bir ses geldi. (
23. İsa, hizmetine başladığı zaman, otuz yaşlarında idi, ve zannedildiği üzre, Yusuf oğlu, Heli oğlu,
24. Mattat oğlu, Levi oğlu, Melki oğlu, Yannay oğlu, Yusuf oğlu,
25. Mattatya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Esli oğlu, Naggay oğlu,
26. Maat oğlu, Mattatya oğlu, Semein oğlu, Yoseh oğlu, Yoda oğlu,
27. Yoanan oğlu, Risa oğlu, Zerubbabel oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu,
28. Melki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu,
29. Yeşu oğlu, Eliezer oğlu, Yorim oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu,
30. Simeon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu,
31. Melea oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davud oğlu,
32. Yesse oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu,
33. Amminadab oğlu, Aram oğlu, Hetsron oğlu, Perets oğlu, Yahuda oğlu,
34. Yakub oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,
35. Seruc oğlu, Reu oğlu, Peleg oğlu, Eber oğlu, Şela oğlu,
36. Kainan oğlu, Arfakşad oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lâmek oğlu,
37. Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yared oğlu, Mahalaleel oğlu, Kainan oğlu,
38. Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, Allah oğlu idi.

Bu isimlere göre listelenmiş hali aşağıdadır...:
LUKA İNCİLİ SOY AĞACI
SIRA----------------BABA----------OĞUL

--------------------1 ALLAH----------Adem
--------------------2 ADEM-----------Şit
--------------------3 ŞİT-------------Enoş
--------------------4 ENOŞ------ ----Kainan
--------------------5 KAİNAN--------Mahalaleel
--------------------6 MAHALALEEL--Yared
--------------------7 YARED---------Hanok
--------------------8 HANOK---------Metuşelah
--------------------9 METUŞELAH----Lamek
--------------------10 LAMEK----------Nuh
--------------------11 NUH------------Sam
--------------------12 SAM------------Arfakşad
--------------------13 ARFAKŞAD-----Kainan
--------------------14 KAİNAN--------Şela
--------------------15 ŞELA-----------Eber
--------------------16 EBER-----------Peleg
--------------------17 PELEG----------Reu
--------------------18 REU-------------Seruc
--------------------19 SERUC----------Nahor
--------------------20 NAHOR---------Terah
--------------------21 TERAH----------İbrahim
1------------------ 22 İBRAHİM--------İshak
2------------------ 23 İSHAK-----------Yakup
3------------------ 24 YAKUP-----------Yahuda
4------------------ 25 YAHUDA---------Perets
------------------- 26 PERETS---------- Hetsron
------------------- 27 HETSRON--------Aram
--------------------28 ARAM------------ Amminadab
6------------------ 29 AMMİNADAB-----Nahşon
7------------------ 30 NAHŞON---------Salmon
8------------------ 31 SALMON--------- Boaz
9------------------ 32 BOAZ------------ Obed
10-----------------33 OBED------------ Yesse
--------------------34 YESSE-----------Davud
11-----------------35 DAVUD----------Natan
--------------------36 NATAN----------Mattata
--------------------37 MATTATA-------Menna
--------------------38 MENNA----------Melea
--------------------39 MELEA----------- Elyakim
--------------------40 ELYAKİM---------Yonam
--------------------41 YONAM-----------Yusuf
--------------------42 YUSUF-----------Yahuda
--------------------43 YAHUDA--------- Simeon
--------------------44 SİMEON---------Levi
--------------------45 LEVİ-------------Mattat
--------------------46 MATTAT---------Yorim
--------------------47 YORİM----------- Eliezer
--------------------48 ELİEZER--------- Yeşu
--------------------49 YEŞU-------------Er
--------------------50 ER----------------Elmadam
--------------------51 ELMADAM--------Kosam
--------------------52 KOSAM-----------Addi
--------------------53 ADDİ-------------Melki
--------------------54 MELKİ------------Neri
--------------------55 NERİ------------- Şealtiel
--------------------56 ŞEALTİEL-------- Zerubbabel
--------------------57 ZERUBBABAEL-- Risa
--------------------58 RİSA------------- Yoanan
--------------------59 YOANAN--------- Yoda
--------------------60 YODA------------ Yoseh
--------------------61 YOSEH-----------Semein
--------------------62 SEMEİN----------Mattatya
--------------------63 MATTATYA-------Maat
--------------------64 MAAT-------------Naggay
--------------------65 NAGGAY----------Esli
--------------------66 ESLİ--------------Nahum
--------------------67 NAHUM-----------Amos
--------------------68 AMOS-------------Mattatya
--------------------69 MATTATYA--------Yusuf
--------------------70 YUSUF-------------Yannay
--------------------71 YANNAY-----------Melki
--------------------72 MELKİ-------------Levi
--------------------73 LEVİ---------------Mattat
--------------------74 MATTAT-----------Heli
--------------------75 HELİ---------------Yusuf
--------------------76 YUSUF-------------İsa
--------------------77 İSA
Yukarıdaki LUKA soy ağacı ile MATTA soy ağacı birbirine göre tutarsız...

*Matta'ya göre İbrahim dahil İsa dahil 38 NESİL var.
*Luka'ya göre İbrahim dahil İsa dahil 57 NESİL var...

*Matta'ya göre Yusuf'un babası YAKUB,
*Luka'ya göre Yusuf'un babası HELİ,

*Matta'ya göre Davud'un babası OBED,
*Luka'ya göre Davud'un babası YESSE ( Obed dedesi),

Ayrıca Luka soy ağacını Tevrat'a göre de incelersek...:

LUKA'da
13-Arfakşad, 14 Kainan'ın babası,
14-Kainan, 15-Şela'nın babası

TEVRAT'ta
YARADILIŞ-BAP10

24-Arpakşat Şelah'ın babasıydı.Şelah'tan Ever oldu.D Not 10:24 Masoretik metin "Arpakşat Şelah'ın babasıydı", Septuaginta "Arpakşat Kenan'ın babasıydı, Kenan Şelah'ın babasıydı."

TEVRAT
YARATILIŞ-BAP11

12-Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu.

13-Şelah'ın doğumundan sonra Arpakşat 403 yıl daha yaşadı.Başka oğulları, kızları oldu*ft*.D Not 11:12-13 Septuaginta "Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Kenan doğdu. Kenan'ın doğumundan sonra Arpakşat 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Kenan 130 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. Şelah'ın doğumundan sonra Kenan 330 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu" (bkz. Luk.3:35-36).

14-Şelah 30 yaşındayken oğlu Ever doğdu.
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Konuyu Başlatan
Burada sıkıntılı noktalardan biri de...:

MATTA
36-YAKUP-------Yusuf
37-YUSUF-------İsa
38-İSA


LUKA
75-HELİ--------Yusuf
76-YUSUF------İsa
77-İSA

Matta'ya Göre : İsa'nın babası sıralamasındaki Yusuf'un babası YAKUB
Luka'ya Göre :
İsa'nın babası sıralamasındaki Yusuf'un babası HELİ

Bir ara şöyle bir savunu gelmişti Hristiyan bir kaç kişiden....:

" Biri Meryem'in, diğeri Yusuf'un babası " o yüzden isimler farklı..."

Diyelim ki doğru...O zaman Davud'a kadar gidip soy sıralamasını sayalım...

Matta'ya göre DAVUD Dahil, YAKUB Dahil...: 26 Nesil...
Luka'ya göre DAVUD Dahil, HELİ Dahil...…....: 41 Nesil...

Nesiller arasını basit hesapla 25 yıl kabul edelim

Matta'ya göre Yusuf'a kadarki süre : 26 x 25 = 650 YIL
Luka'ya göre Yusuf'a kadarki süre : 41 x 25 = 1.025 YIL
İKİSİ ARASINDAKİ FARK : 375 YIL
KAÇ NESİL YAPAR : 15 NESİL Fark...

Bu durumda Meryem ile Yusuf'un kavuşabilmeleri MÜMKÜN DEĞİLDİR...!
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Konuyu Başlatan
Matta 1 Bab 23.ayette geçen konuya bakalım...:

MATTA
BAP-1

21-Ve bir oğul doğuracaktır; ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmını günahlarından kurtaracak olan odur.
22-İmdi, peygamber vasıtası ile RAB tarafından söylenen:
23-"İşte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, Ve onun adını İmmanuel koyacaklar;" — bu da, Allah bizimledir, diye tercüme olunur — sözü yerine gelsin diye, hep bunlar vaki oldu.

Bu ayet YEŞAYA 7.Bab, 14. ayete atıfta bulunur ve orada sözü edilen İmmanuel ismi konulacak çocuğun İsa olduğunu, önceden bunun sözünün söylenmiş olduğunu belirtir...Bakalım Yeşaya : 7/10-16 ne diyor...:

TEVRAT
YEŞAYA-BAP-7

10-Ve RAB yine Ahaza söyliyip dedi:
11-Allahın RABDEN kendin için bir alâmet iste; enginlerde olsun, yahut yukarıda yükseklerde olsun, sen iste.
12-Fakat Ahaz: İstemem, ve RABBİ denemem, dedi.
13-Ve peygamber dedi: Ey Davud evi, şimdi dinleyin, insanları bıktırdığınız sizin için az bir şey midir ki, Allahımı da bıktırmak istiyorsunuz?
14-Bunun için Rab kendisi size bir alâmet verecek; işte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel koyacak.
15-Kötüyü atıp iyiyi seçebildiği zaman tereyağı ve bal yiyecek.
16-Çünkü çocuk kötüyü atıp iyiyi seçebilmeden önce, kendilerinden ürktüğün iki kıralın toprağı boşalacak.

Matta İncili, Yeşaya 7:14 e atıfta bulunuyor, atladığı kısım 15 ve 16. ayetler...Bu ayetlerde ise özellikle 16. ayette, çocuk yani ismi İmmanuel konulacak çocuk yaşarken o iki kral ( İsrail Kralı Pekah ve Aram Kralı Resin ) yenilgiye uğrayacak veya hükümleri sona erecek yani krallıkları bitecek diyor...

M.Ö. 732'de Kuzey Kralı Pekah, Kudüs'ü tehdit etti ve Yehuda Kralı Ahaz, asur Kralı III. Tiglat-Pileser'a haraç vererek ondan yardım istedi. Bunun üzerine Tiglat, Kuzey Krallığına saldırıp Reuben, Gad ve Menaşe kabilelerinin Gilad'daki yaşam alanlarını ve çöldeki karakollar; Jetur, Nafiş ve Nodab'ı ele geçirdi. Aralarında Reuben liderlerinin de olduğu esirleri Habor nehri bölgesine yerleştirdi. Ayrıca Naftali bölgesini ve Efraim'in Janoah şehrini ele geçiren III. Tiglat-Pileser Naftali bölgesine bir vali atadı. Başkent Samaria dahil, Kuzey Krallığı'nın geriye kalan kısmı II. Sargon tarafından ele geçirildi. Ele geçirdiği 27.290 esiri Habor nehri bölgesine ve Medler'e yerleştirdi.

İsrail, küçülmüş topraklarla da olsa, M.Ö. 720'de Asurlular kalan kısmı işgal edene kadar özgür bir krallık olarak varoluşunu sürdürdü. Kalan nüfus bu işgalle sürüldü. Kalan Kuzey Krallık kısmı, 2. Sargon tarafından ele geçirildi. Sargon başkent Samarya'yı da işgal etti. 27.290 kişi sürüldü. Her ne kadar Yahudi öğretisinde kuzeyde yaşayan on kabilenin Asurlular tarafından sürülüp kaybolduğu anlatılsa da Asurluların Dan, Aşer, İssakar, Zebulun ve batı Menaşe'yi sürdüğüne dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynak : http://www.turkcewiki.org/wiki/%C4%B0srail_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1_(kuzey)

Suriye'nin küçük ulusları ARAM diye adlandırılmakta, İsrail Krallığı da bazen EFRAYİM diye adlandırılmakta, YAHUDA Krallığıyla birlikte aslında ASUR İMPARATORLUĞU bünyesinde bulunan topraklardır.

İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce gerçekleşmiş bir konuda Matta İncili zorlama ile daha önceden İsa'nın müjdelendiği YALANINI atıyor...
 
Top