Eski ve Yeni Ahit (Antlaşma)

New York Mezarlığı

Hamlet
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
2.164
Tepkiler
2.291

Eski Ahit​Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır, 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap'ın ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır. Anlamı "İyi Haber''dir. Halk arasında İncil diye bilinir, 27 kitaptan oluşur.

ESKİ ANTLAŞMA: Eski Antlaşma'da yer alan 39 kitap, içerik ve biçim açısından dört sınıfa ayrılır: Yasa, tarih, özdeyiş ve şiir, peygamberlik kitapları.

1. Yasa kitapları: Yahudiler'in "Tora" diye tanımladığı bu kitaplar, Kutsal Kitap'ın ilk beş kitabıdır. Genelde Musa'nın beş kitabı olarak bilinir. Bunlar, Kutsal Kitap'taki sırasıyla: Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı'dır.

2. Tarihsel kitaplar: Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II. Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler. Ezra, Nehemya, Esterdir.

3. Özdeyiş ve şiir kitapları: Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

4. Peygamberlik kitapları: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki'dir.Yeni Ahit​


YENİ ANTLAŞMA: Yeni Antlaşma'da İncil 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır:

1. İncil'in ilk dört kitabı: Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka, Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır.

2. Elçilerin İşleri: İlk dört kitabı izleyen Elçilerin İşleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır.

3. Pavlus'un mektupları: İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II Korintliler. Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur.

4. Diğer mektuplar: İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu.

5. Peygamberlik kitabı - Vahiy: İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.
 

Hannibal

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
206
Tepkiler
2
Eski ve Yeni Ahit hakkında bir çok soru işareti vardır.

Aslında " Tora/Torah " denen ve Musa'nın da kitapları denen kitapların temeli, sadece ve sadece " 10 Emirdir "...Gerisi ise 3-4 farklı kaynaktan yazılmış olan kitaplar manzumesidir.

İncil ise zaten bir sürü yazılmış olan bir nevi " mecmua ve mektup " lardan oluşan kitaplar bütünüdür ki zaten Luka bunu söyler.Matta havari Matta mıdır değil midir, tartışmalıdır, Yuhanna, havari Yuhanna mıdır değil midir tartışmalıdır, Yuhanna'nın Vahyi, İncil Yazarı Yuhanna'nın mı, yoksa Yuhanna mahlaslı başka birinin manzumeleri, edebi yazıları mıdır tartışmalıdır.

Bu kitapların hepsinin tek bir kitap olarak ismi de Kitab-ı Mukaddes / Kutsal Kitap tır.
 

New York Mezarlığı

Hamlet
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
2.164
Tepkiler
2.291
Kitaplar ayrı bir yerde dursun, İsa'nın varlığı dahi şüphelidir. İsa denen bir kişi/şahıs yaşamış mıdır gerçekten, şaibelidir.

Çünkü İsa'nın yaşadığı söylenen dönemde yazılmış hiçbir tarihî kaynak İsa'nın adını anmaz.
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Evet, tarihi kayıtlarda İsa yok.Musa da yok, Muhammed de yok.Bu isimler sadece inançlara ait referans kitaplarda geçen isimlerdir.
 

Yakida

Say cheese!
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
4.132
Tepkiler
3.739
Ben de onu söyleyecektim, sadece İsa değil Muhammed de hiçbir tarih kitabında yok.
 

New York Mezarlığı

Hamlet
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
2.164
Tepkiler
2.291
Musa ve Muhammed için durum biraz farklı.
Örneğin İsa'nın çağdaşı tarihçi, filozof Philon İsa'nın adını hiç anmıyor. İsa, ete kemiğe bürünmüş bir kişiden ziyade, aslında bir roman kahramanı misali, söylemlerle, değerlerle, efsanelerle var olan biri. İsa özelinde Meryem için söylenen muazzam bir laf vardı. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. Şöyle deniyordu:
Meryem, Tanrı'yı gökyüzünden yeryüzüne indiren kişidir.

Burdaki Tanrı, İsa'dır. İsa, insanların Tanrı'daki vasıfları bir kişiye yüklediğinin timsalidir.

Musa, bu açıdan İsa'yla benzerlik taşıyor. Musa, Yahudilerin aslında yüzyıllardır gelmesini özlemle bekledikleri bir mehdivarî kişilik özellikleri barındıyordu. Birisi gelecek, tüm Yahudileri tek çatı altında toplayacak ve zalim firavunlara karşı ayaklandıracaktı. Temel düş buydu. Musa'ya yüklenen bu pozisyon, aslında onu bir dinî lider, peygamberden ziyade ulusal halk kahramanı mertebesine taşıyor. Yahudilik, kavmiyete dayanan bir inançtır aslında. Kavmiyet de İsrailoğullarıdır.

Sanırım var olması en muhtemel şahıs Muhammed'dir. Hem görece daha yakın zamanda yaşaması, hem dönem itibariyle kendisine yapılan atıflar onu karşımıza bir insan olarak çıkarıyor. Muhammed'in ortaya çıkışı her ne kadar Musa ile benzerlik taşısa da, O kavmiyetçiliğe karşı tepkisini erken göstermiştir. Dili, söylemi evrensel hassasiyetler taşır. Ölümüyle birlikte sarf ettiği değerler, halifeler ve Emevi/Abbasi aileleri tarafından boşa çıkarılsa da aslında temel şiarı evrenseldi.

Muhammed, yaşadığı dönemdeki siyasal kargaşalarda aldığı kararlarla vardır, dönemindeki liderlere yazdırıp yolladığı İslam'a davet mektuplarıyla vardır. Ki bunlardan biri de Bizans İmparatorluğu'dur.
Ölümünden sonra hadislerinin, sünnetlerinin, fizyolojik özelliklerinin yazılıp kaydedildiği eserlerle vardır. Bazı eserler arasında uyuşmazlık olsa da vardır.

Ama İsa, o denli ihtilafa uğramıştır ki, Filistin'de, Nasıra'da doğan İsa'da Doğululuk kalmamıştır. Ali Şeriati'nin bu hüzne karşı harika bir sorusu vardır:

Filistin'de doğan Meryem, neden tüm tablolarda, ikonalarda İsveçli kadınlar gibi resmedilmiştir?
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Eğer mektuplar varlık kanıtıysa, Philon anmasa da, Luka da, Markos da, Pavlos (Saul) da İsa yı anlatıyor zaten mektubatlarında, bu açıdan bakarsak İsa da tarihte var olmuş biridir, yok diyemeyiz.

Hadislerin, sünnetlerin yazılıp kaydedilmesi de onların varlığının kanıtı değil, çünkü Tevrat hariç, Mişna lar ve Talmud larda da Musa anılır, İnciller de zaten sünnet, hadis gibi rivayetlerdir.Kaldı ki hadisler ve sünnetler, sonradan türemiş olan şeylerdir.

Aranılan kayıtlar, dini içerik dışındaki kayıtlardır, arkeolojik bulgular olabilir, yasalarla ilgili bulgular olabilir...v.b.Dini içerik taşıyanlar inanç içerisinde yeralan peygamber veya kurtarıcı veya mesihi anlatacaktır doğal olarak, ama bu anlatım onların yaşadığını gerçek kılmıyor.Çünkü inanç gereği isimlerinin oralarda geçmesi doğaldır.
 

New York Mezarlığı

Hamlet
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
2.164
Tepkiler
2.291
Muhammed'i anlatan mektuplardan bahsetmiyorum, Muhammed'in yazdığı mektuptan bahsediyorum. Aslında yukarıdaki yazımda genel algıya uygun olarak Muhammed'in ümmî olduğu algısına uyarak yazdığı değil de, yazdırdığı mektup dedim. Oysa ki pekala yazdığı diyebilirdim.

Muhammed'in Bizans İmparatoru Heraklius'a yolladığı mektup,
Amman'da Kral Hüseyin Camii Müzesi'nde imiş:

3842=437.jpg
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Farketmez, ben de diyorum ki Luka da zaten Teofilos'a yazmış ve yazdığı da 325 de kabul görmüş.Hadi Luka İsa'ya yetişmemiş biri ama ya Pavlos? Pavlos İsa'ya tarihsel olarak yetişmiş biri, onun da yazdıklarında İsa ismi geçiyor.Aynı şey diyorum.Eğer bunlar ismi anılan o kişiliklerin yaşadıklarının ispatı olursa İsa da, Muhammed de gerçekte yaşamış biridir.Yani bu tür kayıtlar İsa için de var.

Dönelim yukarıdaki mektuba, kim yazmış, Muhammed mi başka biri mi? Eğer başka biriyse o kişi kim? Muhammed bilindiği kadarıyla okuma yazması, hadi okumayı kaldıralım, en azından yazmayı bilmeyen biri.Eğer mektubu Muhammed yazdıysa ki bunun ispatı yok hiçbir şekilde o zaman durum farklı, eğer başkası yazdıysa durum farklı.Yani yukarıdaki mektubu başka biri yazdıysa Pavlos'un mektubatından hiçbir farkı yoktur.
 

New York Mezarlığı

Hamlet
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
2.164
Tepkiler
2.291
Amin Maalouf diyor ki, "Bir kanıt tartışılabilir, bir körinanç tartışılamaz.''
Özellikle inançlar konusunda durum böyle.

Muhammed, doğduğu yerde öldü. Bu, erken dönemde hakkında efsaneler yaratılmasını, ipe sapa gelmez mucizeler atfedilmesini engelledi. Çünkü biliyoruz ki, coğrafya genişledikçe efsaneler de, mucizeler de artma eğilimi gösterir.
 
Top